ΑΔΙΣΠΟ

Προκήρυξη Συμμετοχής στο κοινό ΠΜΣ με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Ανακοινώνεται,  ότι η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προέβησαν στην ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές».

Το κοινό ΠΜΣείναι τριών κατευθύνσεων/ ειδικεύσεων :

α.         Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

β.         Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών (ICT)

γ.         Διοίκηση Έργου (Project Management)

Το κοινό ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το διδακτικό του μέρος εκτείνεται στα δυο πρώτα εξάμηνα κατά την διάρκεια της φοίτησης των σπουδαστών της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ και το ερευνητικό του, στο τρίτο εξάμηνο σπουδών μετά την αποφοίτηση των σπουδαστών κατά την διάρκεια του οποίου οι σπουδαστές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία.

Το κοινό ΠΜΣ λειτουργεί  αποκλειστικά επ’ ωφελεία των :

α.         Σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ

β.         Αποφοίτων Αξιωματικών της ΑΔΙΣΠΟ

Πληροφορίες για το κοινό ΠΜΣ υπάρχουν, στην κείμενη νομοθεσία και :

α.         Στην προκήρυξη του κοινού ΠΜΣ  στην οποία αναφέρονται λεπτομέρειες που αφορούν στην διαδικασία υποβολής αιτήσεως, τα χρονικά περιθώρια της υποβολής αυτών, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και υποδείγματα των εντύπων.

β.         Στο ΦΕΚ ίδρυσης του κοινού ΠΜΣ (ΦΕΚ 4229/Β’/10-08-2022)

γ.         Στον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ Κανονισμό του κοινού ΠΜΣ στις «Στρατηγικές Σπουδές»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής τους στην Προκήρυξη, πληροφορίες του κοινού ΠΜΣ στο  ΦΕΚ ίδρυσης του και στον Κανονισμό Λειτουργίας του και να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής.