ΑΔΙΣΠΟ

Διάρθρωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διεξαγωγή εκπαίδευσης
Η φοίτηση στη Σχολή περιλαμβάνει τη Στρατιωτική και την Ακαδημαϊκή εκπαίδευση, οι οποίες διεξάγονται παράλληλα από τις δύο αντίστοιχες Έδρες που υπάγονται στη Διεύθυνση Σπουδών: την Έδρα Στρατιωτικών Σπουδών και την Έδρα Ακαδημαϊκών Σπουδών.
Στόχος της Στρατιωτικής εκπαίδευσης είναι να καταστούν οι απόφοιτοι ικανοί Διακλαδικοί Επιτελείς στη σχεδίαση, διεύθυνση και διεξαγωγή Διακλαδικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, το έργο της Έδρας Στρατιωτικών Σπουδών αφορά:
• Στην προετοιμασία, τον συντονισμό και την υλοποίηση της εκπαίδευσης σε θέματα διακλαδικής επιχειρησιακής σχεδίασης και διακλαδικών δογμάτων
• Στην προετοιμασία, το συντονισμό και την υλοποίηση των ασκήσεων, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση στην παρεχόμενη θεωρητική εκπαίδευση
• Στην προετοιμασία και διεξαγωγή των σχολείων και πολεμικών παιγνίων, τα οποία διεξάγει η Σχολή επιπρόσθετα του κύριου εκπαιδευτικού της έργου.

Στόχος της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι να καταστούν οι απόφοιτοι της, ικανοί να κατανοούν το σύγχρονο και ταχέως εξελισσόμενο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον και να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές που υλοποιούνται, τα αίτιά τους και τις επιπτώσεις τους στη στρατηγική αξία της χώρας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Έδρα Ακαδημαϊκών Σπουδών είναι αρμόδια για:
• Την προετοιμασία, το συντονισμό και την παροχή εκπαίδευσης στους σπουδαστές της Σχολής στον τομέα των στρατηγικών σπουδών.
• Την προετοιμασία, τον συντονισμό και την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ηγεσίας, τεχνικών διαπραγμάτευσης και λήψης απόφασης, καθώς και επί νέων τεχνολογιών και λοιπών τεχνολογικών θεμάτων. Επιπλέον, μεριμνά για την επιμόρφωση των σπουδαστών σχετικά με έννοιες, θεωρίες και αρχές που κρίνονται αναγκαίες για την κατανόηση των διακλαδικών δογμάτων.
• Την προετοιμασία, τον συντονισμό και την υλοποίηση των κάθε είδους συνεργασιών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ με Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της αποστολής της, ιδίως κατά τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αναπροσαρμόζεται για κάθε εκπαιδευτική σειρά και υποβάλλεται κάθε χρόνο εκ νέου για έγκριση στο ΓΕΕΘΑ. Συντάσσεται, λαμβάνοντας υπόψη την αποκτώμενη εμπειρία του προσωπικού της Σχολής, την ανατροφοδότηση από τους σπουδαστές και τις συντελούμενες εξελίξεις στο πεδίο της διεθνούς και περιφερειακής γεωπολιτικής.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται είτε με φυσική παρουσία των σπουδαστών είτε εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) και διεξάγεται με αναρτήσεις υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διαλέξεις, διαλογική συζήτηση στις αίθουσες διδασκαλίας, εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών, συμμετοχή σε ασκήσεις CPX (Command – Post Exercises) και CAX (Computer Assisted Exercises), εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας για την Εθνική Άμυνα και την ανάπτυξη της Χώρας, ανταλλαγή επισκέψεων με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, σεμινάρια, μηνιαίες επισκοπήσεις, καθώς και διοργάνωση ημερίδων.

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό

• Η Σχολή δε διαθέτει μόνιμο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλα τα μαθήματα επί θεμάτων γεωπολιτικής, οικονομίας, ιστορίας, εξωτερικών σχέσεων, διπλωματίας κλπ διεξάγονται από διακεκριμένους καθηγητές που κατέχουν έδρες σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια.
• Όλα τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» διεξάγονται αποκλειστικά από καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Η διαχείριση των εσωτερικών θεμάτων που αφορούν στο ακαδημαϊκό προσωπικό είναι αρμοδιότητα του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, επικεφαλής του οποίου είναι ο Διοικητής.

Στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό

Όλοι οι στρατιωτικοί εκπαιδευτές είναι ανώτεροι αξιωματικοί των τριών κλάδων των ΕΔ, απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ ή/και αντίστοιχης Σχολής Πολέμου του Κλάδου τους. Υποχρεωτικά έχουν τουλάχιστον δύο έτη πραγματικού χρόνου διοικήσεως και κατέχουν την Αγγλική γλώσσα ή/και άλλη γλώσσα κράτους-μέλους της Ε.Ε. Πολλοί εξ αυτών κατέχουν, επιπλέον, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τους γνωστικούς τομείς εκπαίδευσης της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ και τις ΕΔ.
Η κατάλληλη προετοιμασία και επιμόρφωση των νέων εκπαιδευτών της Σχολής επιτυγχάνεται με την αρχική ενημέρωσή τους επί των γενικών κατευθύνσεων της εκπαίδευσης της Σχολής και επί θεμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα, πραγματοποιείται Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Διαπραγματεύσεων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΑΑ). Επιπλέον, η Σχολή προγραμματίζει τη συμμετοχή εκπαιδευτών της σε Σχολεία εξειδίκευσης του NATO School Oberammergau (NSO).

Μη μόνιμοι εξωτερικοί ομιλητές

Βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των σπουδαστών έχουν οι εξωτερικοί ομιλητές, οι οποίοι είναι μη μόνιμοι και συνήθως προσκαλούνται για να παρουσιάσουν θεωρητικά-ακαδημαϊκά θέματα της εξειδίκευσης-αρμοδιότητάς τους, που αφορούν, κυρίως, στην Εθνική Ασφάλεια και Στρατηγική. Συνήθως είναι:
• Διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών και διεθνών Πανεπιστημίων.
• Διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών (Εν ενεργεία ή συνταξιοδοτημένοι).
• Εν ενεργεία ή εν αποστρατεία ανώτατοι αξιωματικοί με ακαδημαϊκές σπουδές και παρουσία.
• Υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
• Στρατηγοί ή ανώτατα στελέχη φίλιων ή συμμαχικών χωρών.
• Διακεκριμένοι δημοσιογράφοι για θέματα που αφορούν στις δημόσιες σχέσεις και επικοινωνιακής υποστήριξης.

Επιλογή σπουδαστών

Ο αριθμός των σπουδαστών που φοιτούν στη Σχολή ετησίως ορίζεται από το ΓΕΕΘΑ και περιλαμβάνει 250-300 ανώτερους Αξιωματικούς των τριών Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας. Οι σπουδαστές εισάγονται για φοίτηση στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, εφόσον επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις, η ύλη των οποίων καθορίζεται από το ΓΕΕΘΑ με βάση τους γνωστικούς τομείς της Σχολής. Οι υποψήφιοι σπουδαστές, πέραν του χρόνου συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικού (δεκαπέντε έως είκοσι πέντε έτη) πρέπει να έχουν επιλεγεί από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο του οικείου Κλάδου των ΕΔ. Το κριτήριο αυτό αποτελεί προϋπόθεση και για τους Αξιωματικούς των Σ.Α, αλλά και της Κύπρου. Ειδικότερα, για τους σπουδαστές που προέρχονται από φίλιες και συμμαχικές χώρες, απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στη Σχολή είναι η καλή γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής γλώσσας.

Διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι 44 εβδομάδες (περίπου 10 μήνες), εκ των οποίων οι πρώτες δέκα (10) εβδομάδες αφορούν εκπαίδευση εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση) και οι υπόλοιπες τριάντα τέσσερις (34) φοίτηση με φυσική παρουσία στην έδρα της Σχολής.

Τομείς εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση οργανώνεται στους ακόλουθους έξι (6) γνωστικούς τομείς:
– Εθνική και συμμαχική επιχειρησιακή διακλαδική σχεδίαση, διεύθυνση, εκτέλεση και υποστήριξη διακλαδικών επιχειρήσεων, όπου παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο σχεδίασης και διεξαγωγής των διακλαδικών επιχειρήσεων, πραγματοποιείται εξάσκηση επί των βασικών λειτουργιών κατά την σχεδίαση και τέλος, πρακτική εφαρμογή μέσω της πραγματοποίησης Επιτελικών Ασκήσεων (Command Post Exercise – CPX).
– Διακλαδικά Δόγματα, όπου διδάσκονται τα Διακλαδικά Δόγματα και Κανονισμοί, παρουσιάζονται περιπτωσιολογικές μελέτες εφαρμογής αρχών και εννοιών των διακλαδικών δογμάτων σε επιλεγμένες ιστορικές πολεμικές επιχειρήσεις και οι σπουδαστές εξασκούνται σε θέματα και διαδικασίες του αμυντικού σχεδιασμού.
– Οργάνωση και λειτουργία των ΕΔ και των ΣΑ, όπου παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργία του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των ΕΔ και των ΣΑ, η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές των ΕΔ.
– Στρατηγική – γεωπολιτική – διεθνείς σχέσεις – διεθνείς οργανισμοί – διεθνές δίκαιο, όπου αποκτάται η γνώση του Ακαδημαϊκού θεωρητικού υποβάθρου και των διαχρονικών εξελίξεων των ανωτέρω θεμάτων. Η κατανόηση τους επιτυγχάνεται με την πρόσκληση διακεκριμένων εξωτερικών ομιλητών και με την πραγματοποίηση – παρουσίαση σχετικών μελετών με μορφή ατομικών και ομαδικών σεμιναρίων. Επιπλέον, παρακολουθούνται οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τα συμφέροντα της Ελλάδας με την πραγματοποίηση – παρουσίαση μηνιαίων επισκοπήσεων.
– Ηγεσία και διευθυντική – λήψη αποφάσεων – διαχείριση κρίσεων – θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων, όπου πραγματοποιείται η σπουδή του Ακαδημαϊκού θεωρητικού υποβάθρου των ανωτέρω θεμάτων και η κατανόησή τους με την πρόσκληση διακεκριμένων εξωτερικών ομιλητών και με την πραγματοποίηση – παρουσίαση σχετικών μελετών με την μορφή ατομικών – ομαδικών σεμιναρίων. Επιπλέον, παρακολουθούνται οι διεθνείς τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τα συμφέροντα της Ελλάδας με την πραγματοποίηση – παρουσίαση μηνιαίων επισκοπήσεων αλλά και πρακτική εξάσκηση στις διαπραγματεύσεις .
– Τεχνικές επικοινωνίας, όπου παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της γραπτής και της προφορικής επικοινωνίας ενώ ακολουθεί πρακτική εξάσκηση κατά τη συγγραφή – παρουσίαση των εργασιών των σπουδαστών.

Διατριβή

Κάθε σπουδαστής κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Σχολή προετοιμάζει και παρουσιάζει μια πρωτότυπη γραπτή διατριβή περίπου 12.000 λέξεων, επιλέγοντας από δεξαμενή θεμάτων περί διακλαδικότητας, άμυνας, ασφάλειας, γεωπολιτικής – στρατηγικής και νέων τεχνολογιών εθνικού, συμμαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Η διατριβή πρέπει να παραδοθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (συνήθως πέντε μήνες μετά την έναρξη της διά φυσικής παρουσίας εκπαίδευσης) και αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής βαθμολογίας του σπουδαστή. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας οι σπουδαστές επιβλέπονται από εκπαιδευτή της Σχολής – σύμβουλο, ο οποίος τους καθοδηγεί, ακολουθώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τη Σχολή.

Αξιολόγηση επίδοσης σπουδαστών

Ο έλεγχος της επίδοσης των σπουδαστών γίνεται με τη διενέργεια περιοδικών και τελικών εξετάσεων και περιλαμβάνει επιπλέον την αξιολόγηση:
– Της εκπόνησης και παρουσίασης των ατομικών διατριβών, καθώς και των γραπτών ατομικών και ομαδικών εργασιών που ανατίθενται στους σπουδαστές.
– Της επίδοσής τους κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων.
– Της γενικής συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αποφοίτηση από τη Σχολή είναι η συγκέντρωση μιας γενικής βαθμολογίας σε ποσοστό 75% σε όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής.

Δραστηριότητες

Κάθε χρόνο, σε συνάρτηση με το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών και τις διαθέσιμες πιστώσεις, πραγματοποιούνται ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις – ταξίδια σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της έργου και υπό την εποπτεία του μόνιμου προσωπικού της, η Σχολή επιμελείται και εκδίδει το τετραμηνιαίο Περιοδικό «Διακλαδική Επιθεώρηση», το οποίο διανέμεται και στους τρεις Κλάδους των ΕΔ, αλλά και σε άλλους οργανισμούς και φορείς που ειδικεύονται στη μελέτη αμυντικών και γεωπολιτικών θεμάτων.
Επιπλέον, η Σχολή συμμετέχει σε πλήθος κοινωνικών δραστηριοτήτων.