ΑΔΙΣΠΟ

Προκήρυξη Συμμετοχής στο κοινό ΠΜΣ με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Ανακοινώνεται η έκδοση της προκήρυξης συμμετοχής στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές ή απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ, μπορούν να ενημερωθούν για το Κοινό ΠΜΣ από την κείμενη νομοθεσία και:

α. Την προκήρυξη του κοινού ΠΜΣ στην οποία αναφέρονται λεπτομέρειες που αφορούν στην διαδικασία υποβολής αιτήσεως, τα χρονικά περιθώρια της υποβολής αυτών, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

β. Το ΦΕΚ ίδρυσης του κοινού ΠΜΣ (ΦΕΚ 4229/Β’/10-08-2022)

γ. Τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ Κανονισμό του κοινού ΠΜΣ στις «Στρατηγικές Σπουδές»

και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην σελίδα: https://adispo.law.auth.gr