ΑΔΙΣΠΟ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) συνεργάζεται ποικιλοτρόπως με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας και σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό, και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία. Στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Η κυριότερη όμως ακαδημαϊκή συνεργασία της ΑΔΙΣΠΟ με Τμήματα των ΑΕΙ αφορά στη διοργάνωση κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) επί αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των σπουδών της.

Το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων των ΠΜΣ που διοργανώνει η ΑΔΙΣΠΟ με τα ΑΕΙ παρακολουθεί το σύνολο των σπουδαστών της Σχολής (μαθήματα κορμού) και το υπόλοιπο μέρος των μαθημάτων παρακολουθούν οι σπουδαστές που επιλέγουν να αποκτήσουν τον Μεταπτυχιακό τίτλο του ΠΜΣ.

Η πρώτη συνεργασία της Σχολής έγινε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» (Master of Arts in «International Relations and Security»).

Στην διάρκεια της ανωτέρω επιτυχημένης συνεργασίας που διήρκεσε οκτώ έτη, εξακόσια περίπου στελέχη των ΕΔ απέκτησαν τον ανωτέρω τίτλο σπουδών.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης του προγράμματος σπουδών της Σχολής, η ΑΔΙΣΠΟ συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» (Master of Arts in «Strategic Studies»).

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

Το ΠΜΣ στις «Στρατηγικές Σπουδές» είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις/ ειδικεύσεις:

  • Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  • Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες (ICT) και
  • Διοίκηση Έργου (Project Management)

Το διδακτικό του μέρος εκτείνεται στα δυο πρώτα εξάμηνα και το ερευνητικό του, στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα κορμού, τέσσερα ανά εξάμηνο και δυο μαθήματα κατεύθυνσης, ένα για κάθε εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι σπουδαστές εκπονούν διπλωματική εργασία.

Το ΠΜΣ στις «Στρατηγικές Σπουδές» λειτουργεί αποκλειστικά επ’ ωφελεία των σπουδαστών και των αποφοίτων της ΑΔΙΣΠΟ.

Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών, όλοι οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση και στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και επίσης, ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες δια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-link).