ΑΔΙΣΠΟ

Οργανόγραμμα

Η ΑΔΙΣΠΟ είναι ισότιμη με διακλαδικό σχηματισμό επιπέδου Μεραρχίας. Αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και υπάγεται υπό πλήρη διοίκηση στο ΓΕΕΘΑ, ενώ η υποστήριξη για θέματα διοικητικής μέριμνας παρέχεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

Η διάρθρωση της Σχολής απεικονίζεται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα:

 

Η Διοίκηση της Σχολής περιλαμβάνει τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή, το έργο των οποίων υποβοηθάται από τη Διεύθυνση Σπουδών και τη Διεύθυνση Υποστήριξης. Οι Διευθύνσεις αποτελούν τα κύρια επιτελικά όργανα της Σχολής, όσον αφορά στην οργάνωση, σχεδίαση, συντονισμό και έλεγχο των επιμέρους τμημάτων της, αλλά και στη λήψη αποφάσεων, ώστε να εξασφαλίζονται οι
αντικειμενικοί στόχοι και η εκπλήρωση της αποστολής της Σχολής.

Συνοπτικά, η Σχολή οργανώνεται ως εξής:

Ο Διοικητής είναι Αξιωματικός βαθμού Υποστρατήγου, Υποναυάρχου ή Υποπτεράρχου και είναι ο άμεσος υπεύθυνος για την εκπλήρωση της αποστολής της ΑΔΙΣΠΟ.


Ο Υποδιοικητής είναι Αξιωματικός βαθμού Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ). Είναι ο άμεσος σύμβουλος του Διοικητή και ευθύνεται έναντι αυτού για την ομαλή λειτουργία και
συντονισμό του επιτελείου της Σχολής, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των μέσων της και τη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας.


Ο Διευθυντής Σπουδών είναι Αξιωματικός βαθμού Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου και ο άμεσος υπεύθυνος αναφορικά με όλα τα ζητήματα εκπαίδευσης. Κατευθύνει και συντονίζει τον προγραμματισμό, την
οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στη Σχολή, είναι υπεύθυνος για την προπαρασκευή και διεξαγωγή της εκπαίδευσης και συντονίζει τα θέματα συνεργασίας με τις Σχολές Πολέμου των Κλάδων των ΕΔ, τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και τα ΑΕΙ.

Στη Διεύθυνση Σπουδών υπάγονται:

  •  Οι δύο Έδρες Εκπαίδευσης (Έδρα Στρατιωτικών Σπουδών, Έδρα Ακαδημαϊκών Σπουδών)
  • Το Τμήμα Εκπαίδευσης
  • Το Τμήμα Μελετών
  • Το Τμήμα Πληροφορικής

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υποστήριξης είναι Αξιωματικός βαθμού Συνταγματάρχη. Είναι υπεύθυνος για την παροχή υποστήριξης σε θέματα διοικητικής μέριμνας.

Στη Διεύθυνση Υποστήριξης υπάγονται:

  • Το Τμήμα Προσωπικού
  • Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
  • Το Τμήμα Ασφαλείας