ΑΔΙΣΠΟ

Ναυτική Σχολή Πολέμου

Ανωτέρα Σχολή Πολέμου Ναυτικού (1921 – 1929)

Τον Απρίλιο του 1921, επί κυβερνήσεως Δ. Γούναρη (1921-22), αποφασίζεται η αναδιοργάνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και ιδρύεται η «Ανωτέρα Σχολή Πολέμου Ναυτικού», έχοντας ως πρότυπο την αντίστοιχη Βρετανική Σχολή «Royal Naval Staff College», που άρχισε τη λειτουργία της το 1900 στο Greenwich του Λονδίνου. Σκοπός της νέας Σχολής ήταν η «ευρυτέραν κατάρτισιν των ανωτέρων μαχίμων αξιωματικών του Β. Ναυτικού και ιδία των του Γενικού Επιτελείου και των αξιωματικών εν γένει των αναλαμβανόντων επιτελικά καθήκοντα». Ωστόσο, η έναρξη της Μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά και η ασταθής πολιτική κατάσταση καθυστέρησαν τη έναρξη της λειτουργίας της Σχολής, η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά το έτος 1925, κατόπιν εκδόσεως νεοτέρου Βασιλικού Διατάγματος.

Η πρώτη εκπαιδευτική σειρά, στην οποία φοίτησαν 8 Μάχιμοι Αξιωματικοί και 2 του Στρατού Ξηράς, άρχισε την 20η Οκτωβρίου 1925 και ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου 1926. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η Σχολή λειτούργησε σε χώρο του δευτέρου ορόφου των Παλαιών Ανακτόρων (το κτίριο της σημερινής Βουλής). Το 1926 η Σχολή υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τα Παλαιά Ανάκτορα και να εγκατασταθεί σε χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών έως και το 1940, οπότε και διέκοψε τη λειτουργία της.

Το έμβλημα της Ναυτικής Σχολής Πολέμου

Ναυτική Ακαδημία Πολέμου (1929 – 1931)

Το έτος 1929 η Σχολή μετονομάσθηκε σε «Ναυτική Ακαδημία Πολέμου», αποτελούμενη από δύο επί μέρους Σχολές, τη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως Πλωταρχών και Αντιπλοιάρχων και τη Σχολή Επιτελών. Σκοπός της Σχολής Γενικής Εκπαιδεύσεως ήταν «η μετάδοσις εις άπαντας τους Αντιπλοίαρχους και Πλωτάρχας των απαραιτήτων, δια την διεξαγωγήν του κατά θάλασσαν πολέμου, γνώσεων και ή δημιουργία ενιαίου δόγματος, όπερ θα εξασφαλίσει συνέχειαν εις την προετοιμασίαν και διεξαγωγήν του Πολέμου». Στη Ναυτική Ακαδημία φοιτούσαν υποχρεωτικά όλοι οι Μάχιμοι Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι, η δε φοίτηση αποτελούσε τυπικό προσόν προαγωγής σε Πλοίαρχο. Η Σχολή Επιτελών, ωστόσο, ουδέποτε λειτούργησε.

Ναυτική Σχολή Πολέμου (1931 – 1947)

Το έτος 1931, με νεότερο νόμο, η Ναυτική Ακαδημία Πολέμου ονομάστηκε «Ναυτική Σχολή Πολέμου» (ΝΣΠ), διατηρώντας, όμως, σε λειτουργία τη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως. Το 1940, η ΝΣΠ διέκοψε τη λειτουργία της, εξαιτίας της έναρξης του Β΄ΠΠ και επαναλειτούργησε κατά το 1945, με βάση τα δοκιμασμένα αγγλικά πρότυπα.

Ναυτική Ακαδημία Πολέμου (1947 – 1956)

>Το έτος 1947, η ΝΣΠ μετονομάστηκε εκ νέου σε «Ναυτική Ακαδημία Πολέμου», η οποία στεγάσθηκε στις εγκαταστάσεις Ασυρμάτου του Ναυτικού στο Βοτανικό. Σκοπός της Ναυτικής Ακαδημίας Πολέμου ήταν η «ανωτέρα εκπαίδευσις των Μαχίμων Αξιωματικών».

Στη Ναυτική Ακαδημία Πολέμου προβλεπόταν η λειτουργία τριών Σχολείων: του Σχολείου Κατωτέρων Αξιωματικών (ή Κατωτέρων), του Σχολείου Επιτελών και του Σχολείου Ανωτέρων Αξιωματικών (ή Ανωτέρων). Το Σχολείο Ανωτέρων Αξιωματικών διαρκείας από 4 έως 6 μήνες, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1947 και αποτελούσε υποχρεωτικό Σχολείο για τους Μαχίμους Αντιπλοιάρχους ή Πλωτάρχες και τυπικό προσόν προαγωγής τους σε Πλοίαρχο. Στο Σχολείο Κατωτέρων, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1948, προβλεπόταν η φοίτηση όλων των Μαχίμων Ανθυποπλοιάρχων και αργότερα και των Ανθυποπλοιάρχων Μηχανικών και Οικονομικών. Το Σχολείο Επιτελών, όπως και στην περίπτωση της Ναυτικής Ακαδημίας Πολέμου (1929-1931), ουδέποτε λειτούργησε.

Ναυτική Σχολή Πολέμου 1956 – 2003

Το έτος 1956 με νόμο, η Ναυτική Ακαδημία Πολέμου μετονομάστηκε σε «Ναυτική Σχολή Πολέμου» (ΝΣΠ), λόγω απαγόρευσης της χρήσης της ονομασίας «Ακαδημία» από άλλους οργανισμούς και ιδρύματα, πλην της Ακαδημίας Αθηνών.

Από το 1988 μέχρι το 1992 στη ΝΣΠ λειτούργησε ένα επί πλέον σχολείο υπό την επωνυμία Σχολείο Ανωτέρων Μηχανικών Αξιωματικών. Συνολικά λειτούργησαν τέσσερα σχολεία διάρκειας 4 μηνών έκαστο, για ανώτερους Μηχανικούς Αξιωματικούς, βαθμού Πλωτάρχου και Αντιπλοιάρχου, στα οποία φοίτησαν 28 Αξιωματικοί Μηχανικοί του ΠΝ. Επί πλέον, από το 1960 στη Σχολή φοιτούσαν κατά περίπτωση και Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, ενώ από το 1974 φοίτησαν για πρώτη φορά αλλοδαποί Αξιωματικοί σπουδαστές.

Το έτος 1993, με Προεδρικό Διάταγμα, το Σχολείο Κατωτέρων και το Σχολείο Επιτελών αντικαταστάθηκαν από το νέο Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), στο οποίο υποχρεούνταν να φοιτήσουν όλοι οι Μάχιμοι, Μηχανικοί και Οικονομικοί Αξιωματικοί στο βαθμό του Υποπλοιάρχου. Η επιτυχής αποφοίτηση από το ΣΕΑΝ, διάρκειας περίπου 3 μηνών, αποτελούσε τυπικό προσόν προαγωγής στο βαθμό του Πλωτάρχου. Το έτος 1996, με νεότερο Προεδρικό Διάταγμα, το Σχολείο Ανωτέρων μετονομάστηκε σε Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ), με διάρκεια φοίτησης περίπου 9 μηνών.

Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού 2004

Το έτος 2003, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, η ΣΠΝ καταργήθηκε και ιδρύθηκε η «Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού» (ΣΔΕΠΝ), η οποία άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο 2004 (ΠΔ 127/2004), για Μαχίμους, Μηχανικούς και Οικονομικούς Αξιωματικούς βαθμού Υποπλοιάρχου.

Από τον Μάιο 2019, με τον νόμο Ν.4609/2019, ΦΕΚ 67Α’/3-5-19, η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού – ΣΔΕΠΝ (καθώς και οι αντίστοιχες σχολές του ΣΞ και της ΠΑ) μετονομάσθηκε σε «Ναυτική Σχολή Πολέμου» (ΝΣΠ).