ΑΔΙΣΠΟ

Σχολή Πολέμου Αεροπορίας

Η ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τα πρότυπα των προηγμένων Αεροποριών του Δυτικού κόσμου, οδήγησε στην ίδρυση της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ), στις 9 Σεπτεμβρίου του 1957. Η ΣΠΑ εγκαταστάθηκε αρχικά σε οίκημα της ΠΑ στο Παλαιό Φάληρο.

Το έμβλημα της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας

Κατά τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας της (1957-1960), η ΣΠΑ παρείχε εκπαίδευση μόνο σε ανώτερους αξιωματικούς. Ωστόσο, η ανάγκη κάλυψης όλο και περισσοτέρων επιτελικών θέσεων με καταρτισμένους Αξιωματικούς είχε ως αποτέλεσμα να καθιερωθεί και να λειτουργήσει για πρώτη φορά, κατά το έτος 1960, το Τμήμα Κατωτέρων Αξιωματικών Επιτελών (ΣΠΑ/Κ), διάρκειας 2 και αργότερα 3½ μηνών. Παράλληλα, το Τμήμα Ανωτέρων συνέχισε να λειτουργεί, με σημαντική, όμως, βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και με την προσθήκη επιχειρησιακών ασκήσεων και άλλων ουσιωδών αντικειμένων.

Το έτος 1963 αναγνωρίσθηκε επίσημα, πλέον, η ανάγκη μόνιμης λειτουργίας των δύο Τμημάτων της ΣΠΑ: του Τμήματος Ανωτέρων και του Τμήματος Κατωτέρων. Η διάρκεια φοίτησης καθορίστηκε σε 5½ μήνες για το Τμήμα Ανωτέρων και αναθεωρήθηκε ριζικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής. Το Δεκέμβριο του 1963 η Σχολή μεταφέρθηκε στο Στρατόπεδο Δεκέλειας. Το έτος 1964 λειτούργησε για πρώτη φορά στη ΣΠΑ το «Προπαρασκευαστικό Τμήμα», για την προετοιμασία των Ανωτέρων Αξιωματικών που είχαν ορισθεί για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Τον Ιούλιο του 1965 η ΣΠΑ/Κ ονομάσθηκε Σχολή Κατωτέρων Επιτελών Αεροπορίας (ΣΚΕΑ) και η διάρκεια φοίτησης αυξήθηκε στους 4½ μήνες. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αυξήθηκε και η διάρκεια φοίτησης των Ανωτέρων Αξιωματικών σε 9 μήνες, ενώ το πρόγραμμα διαμορφώθηκε κατάλληλα για την παροχή πληρέστερης εκπαίδευσης στους σπουδαστές. Το έτος 1969, η επιτυχής αποφοίτηση από τη ΣΠΑ καθιερώθηκε ως προσόν προαγωγής των Αξιωματικών.

Το 1998 δημιουργήθηκε στη ΣΠΑ το νέο Τμήμα Κατωτέρων Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών, διάρκειας ενός (1) μηνός, με την αρχική ονομασία ΣΠΑ/ΚΑΑ και αργότερα με την ονομασία Σχολείο Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών-ΣΕΑΑ. Αποστολή του είναι η επιμόρφωση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, των προερχομένων εξ Ανθυπασπιστών, με σκοπό να καταστούν ικανοί ως επιτελείς και Διοικητικοί προϊστάμενοι διαφόρων επιστασιών. Η 1η σειρά ΣΠΑ/ΚΑΑ λειτούργησε την 1η Νοεμβρίου 1999.

Στις 30 Μαΐου 2003, το τμήμα ΣΠΑ/Ανωτέρων με την απονομή των πτυχίων της 80ης Εκπαιδευτικής Σειράς, έπαψε να λειτουργεί μετά την απόφαση αναδιοργάνωσης των Σχολών Πολέμου και τη λειτουργία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στη Θεσσαλονίκη.

Τον Ιανουάριο του 2004 η Σχολή ανασυγκροτήθηκε και υπάχθηκαν σε αυτή:

  • Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ)
  • Το Σχολείο Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ)
  • Το Σχολείο Ξένων Γλωσσών (ΣΞΓ)
  • Το Σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους (ΣΑΠΕ)
  • Το Σχολείο Πρόληψης Ατυχημάτων (ΣΠΑΤ)
  • Το Σχολείο Επιτελών Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ/ISD)
  • Το Σχολείο Αξιωματικών Πληροφοριών (ΣΑΠ)
  • Το Σχολείο Χημικής Βιολογικής Ραδιολογικής Πυρηνικής Άμυνας (Σ/ΧΒΡΠΑμ)

Το 2012 η ΣΠΑ μετονομάστηκε σε Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ ΠΑ). Στα ανωτέρω υπαγόμενα σε αυτή Σχολεία, προστέθηκε το Human Performance in Military Aviation (HPMA) και, επιπλέον, καθιερώθηκε η διοργάνωση και πραγματοποίηση πλήθους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, εξετάσεις ελέγχου γλωσσομάθειας προσωπικού, αλλά και εκπαιδευτικές σειρές πέραν των προαναφερθέντων. Υπό το καθεστώς αυτό υφίσταται και λειτουργεί το Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ).

Στις 3 Μαΐου 2019, η ΣΔΙΕΠ/ΠΑ μετονομάστηκε εκ νέου σε Αεροπορική Σχολή Πολέμου.