ΑΔΙΣΠΟ

Σχεδιασμός – Διεξαγωγή Εκπαίδευσης

Η Σχολή εφαρμόζει σε ετήσια βάση τον ακόλουθο κύκλο των τεσσάρων σταδίων στην παροχή της εκπαίδευσης της (Systems Approach to Training – SAT):

 • 1ο Σχεδίαση [Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών (Γιατί; Τι;)].
 • 2ο Προγραμματισμός (Πως; Ποιος; Πότε;).
 • 3ο Διεξαγωγή (Προετοιμασία – Υλοποίηση).
 • 4ο Αξιολόγηση – Απολογισμός.

Τομείς Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση οργανώνεται στους ακόλουθους έξι (6) γνωστικούς τομείς:

 • 1ος Εθνική και συμμαχική επιχειρησιακή διακλαδική σχεδίαση, διεύθυνση, εκτέλεση και υποστήριξη διακλαδικών επιχειρήσεων.
 • 2ος Διακλαδικά δόγματα.,/li>
 • 3ος Οργάνωση και λειτουργία των ΕΔ και των ΣΑ.
 • 4ος Στρατηγική – γεωπολιτική – διεθνείς σχέσεις – διεθνείς οργανισμοί – διεθνές δίκαιο.
 • 5ος Ηγεσία και διευθυντική – λήψη αποφάσεων διαχείριση κρίσεων – θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων.
 • 6ος Τεχνικές επικοινωνίας.

Διατριβή

Κάθε σπουδαστής κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Σχολή προετοιμάζει και παρουσιάζει μια πρωτότυπη γραπτή διατριβή περίπου 12.000 λέξεων, επιλέγοντας από δεξαμενή θεμάτων περί διακλαδικότητας, άμυνας, ασφάλειας, γεωπολιτικής – στρατηγικής και νέων τεχνολογιών εθνικού, συμμαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η διατριβή πρέπει να παραδοθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής βαθμολογίας του σπουδαστή. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας οι σπουδαστές επιβλέπονται από εκπαιδευτή της Σχολής – σύμβουλο, ο οποίος τους καθοδηγεί, ακολουθώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τη Σχολή.

Αξιολόγηση επίδοσης σπουδαστών

Ο έλεγχος της επίδοσης των σπουδαστών γίνεται με τη διενέργεια περιοδικών και τελικών εξετάσεων και περιλαμβάνει επιπλέον την αξιολόγηση:

 • Της εκπόνησης και παρουσίασης των ατομικών διατριβών, καθώς και των γραπτών ατομικών και ομαδικών εργασιών.
 • Της επίδοσής τους κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων.
 • Της γενικής συμμετοχής τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αποφοίτηση από τη Σχολή είναι η συγκέντρωση μιας γενικής βαθμολογίας σε ποσοστό 75% σε όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής.

Δραστηριότητες

Η Σχολή, κάθε χρόνο πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως, Ημερίδες/Διημερίδες/Συνέδρια σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού και εκπαιδευτικές επισκέψεις – ταξίδια σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, η Σχολή συμμετέχει σε πλήθος κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της έργου και υπό την εποπτεία του μόνιμου προσωπικού της, η Σχολή επιμελείται και εκδίδει το τετραμηνιαίο Περιοδικό «Διακλαδική Επιθεώρηση», το οποίο διανέμεται και στους τρεις Κλάδους των ΕΔ, αλλά και σε άλλους οργανισμούς και φορείς που ειδικεύονται στη μελέτη αμυντικών και γεωπολιτικών θεμάτων.