ΑΔΙΣΠΟ

Γενική Περιγραφή της Εκπαίδευσης

Η φοίτηση στη Σχολή περιλαμβάνει τη Στρατιωτική και την Ακαδημαϊκή εκπαίδευση, οι οποίες διεξάγονται παράλληλα από τις δύο αντίστοιχες Έδρες που υπάγονται στη Διεύθυνση Σπουδών: την Έδρα Στρατιωτικών Σπουδών και την Έδρα Ακαδημαϊκών Σπουδών.

Το έργο της Έδρας Στρατιωτικών Σπουδών, αφορά:

 • Στην προετοιμασία, τον συντονισμό και την υλοποίηση της εκπαίδευσης σε θέματα διακλαδικής επιχειρησιακής σχεδίασης και διακλαδικών δογμάτων.
 • Στην προετοιμασία, το συντονισμό και την υλοποίηση των ασκήσεων, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, με σκοπό την πρακτική εξάσκηση στην παρεχόμενη θεωρητική εκπαίδευση.
 • Στην προετοιμασία και διεξαγωγή των σχολείων και πολεμικών παιγνίων, τα οποία διεξάγει η Σχολή επιπρόσθετα του κύριου εκπαιδευτικού της έργου.

Το έργο της Έδρας Ακαδημαϊκών Σπουδών, αφορά:

 • Στην προετοιμασία, το συντονισμό και την παροχή εκπαίδευσης στον ακαδημαϊκό τομέα των διεθνών σχέσεων, διεθνούς δικαίου, στρατηγικής και διεθνών οργανισμών.
 • Στην προετοιμασία, τον συντονισμό και την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ηγεσίας και διευθυντικής, λήψης απόφασης, διαχείρισης κρίσεων και θεωρίας και τεχνικών διαπραγματεύσεων.
 • Στην προετοιμασία, τον συντονισμό και την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα και τεχνικές επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με την φυσική παρουσία των σπουδαστών και εξ αποστάσεως (διαδικτυακά).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 • Ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Η διδασκαλία των ακαδημαϊκών μαθημάτων της Σχολής διενεργείται από το ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται η Σχολή είτε στην διοργάνωση κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είτε στην διενέργεια άλλων επιμέρους δράσεων, όπως ειδικότερα ορίζονται στα Μνημόνια Συνεργασιών μεταξύ της Σχολής και των οικείων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

 • Στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Το στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αποτελούν οι εκπαιδευτές και οι επιτηρητές των Εκπαιδευτικών Ομάδων (ΕΟ) στις οποίες διαιρούνται οι σπουδαστές εκάστης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ).

  Οι εκπαιδευτές είναι ανώτεροι αξιωματικοί των τριών κλάδων των ΕΔ, απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ ή/και αντίστοιχης Σχολής Πολέμου του Κλάδου τους, έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στον βαθμό του Ταγματάρχη ή αντίστοιχο, έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Γ.Ε. ή μείζονες διοικήσεις των Ε.Δ., έχουν προαχθεί στον κατεχόμενο βαθμό κατ’ εκλογή και δεν έχουν κρίση διατηρητέου και πολλοί εξ αυτών κατέχουν, επιπλέον, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τους γνωστικούς τομείς εκπαίδευσης της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ και τις ΕΔ και να διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία ή αντίστοιχη πιστοποίηση.

  Εξωτερικοί Ομιλητές

  Συμπληρωματικό ρόλο στην θεωρητική εκπαίδευση των σπουδαστών έχουν οι διακεκριμένοι εξωτερικοί ομιλητές, οι οποίοι είναι:

  • Ακαδημαϊκό προσωπικό.
  • Διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.
  • Εν ενεργεία ή εν αποστρατεία ανώτατοι αξιωματικοί.
  • Υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

  Επιλογή Σπουδαστών

  Στη Σχολή φοιτούν Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ελληνικών ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας και Αξιωματικοί σύμμαχων και φίλιων χωρών. Η επιλογή των σπουδαστών των τριών Κλάδων των ΕΔ γίνεται με γραπτές εξετάσεις τις οποίες διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ και υλοποιεί η ΑΔΙΣΠΟ με τις αντίστοιχες κλαδικές Σχολές Πολέμου.

  Διάρκεια Φοίτησης

  Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι 44 εβδομάδες (περίπου 10 μήνες), εκ των οποίων συνήθως, οι πρώτες δέκα (10) εβδομάδες αφορούν εκπαίδευση εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση) και οι υπόλοιπες τριάντα τέσσερις (34) φοίτηση με φυσική παρουσία στην έδρα της Σχολής.