ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη στη Σχολή του Διοικητή της ΔΑΥ, Αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 21ης Εκπαιδευτικής Σειράς, την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Διοικητής ΔΑΥ, Αντιπτέραρ-χος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Η Συμβολή της ΔΑΥ στην Αποστολή των ΕΔ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υ-ποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμά-των αρμοδιότητάς του.